Miks eurütmia?

MIKS EURÜTMIA?

 

1. Eurütmia arendab kaasaja inimese jaoks olulisi võimeid. Eurütmia annab individuaalse kunstilise töö kõrval tugeva sotsiaalse kogemuse. Kunstiline tervik ja vormide kombinatsioonid sünnivad vaid üksteisega arvestamise ning välja arendatud hingelise ja hea lavalise tunnetamise kaudu.

2. Eurütmia on harmooniline liikumine nii hingele kui kehale. Välise, füüsilise liikumise aluseks on teadvustatud ning kõlava sõna- või muusikaheliga kooskõlas olev hingeline, seesmine liikumine. Eurütmia läbistab inimhinge tervikuna, arendades koosmõjus inimese mõtte-, tunde- ja tahteelu.

3. Eurütmia hõlmab matemaatikat. Liikumine erinevates geomeetrilistes vormides, koos vormide endi liikumisega samal ajal, arendab ruumilist mõtlemist ja teadvustab vastava geomeetrilise kujundi omadusi. Rütmiharjutused arendavad matemaatilisi võimeid, õpetavad arvulistes suhetes orienteeruma ja eristama nii tekstis kui muusikas rütmiseeritust. Kaanon- ja vastandrütmide harjutused teevad rütmimaailmas osavaks ja vabaks.

4. Eurütmia on sügavalt musikaalne. Eurütmist õpib muusikat tundma tema üksikelementides ja omandab koos liikumisega muusikaõppe algteadmised. Eurütmilise žesti ja liikumise viimine kooskõlla kõlava helitooni, intervalli, akordiga arendab muusikalist kuulmist, kompositsioonitaju, rikastab ja nüansseerib muusikalisi võimeid.

5. Eurütmias avanevad sõnajõud ja keeletarkus. Kõneeurütmias muudetakse žestide abil nähtavaks häälikud ja sõnad. Ilmsiks tuleb sõnas peituv sisemine jõud, kõlavärv ja teksti rütmiseeritus ning meloodia.

6. Eurütmia kaudu saab osa kultuuriajaloost. Eurütmiseeritakse huvitavaid ja väärtuslikke muusikapalu, proosatekste (muinasjutte, legende jmt) ja poeesiat. Kunstiteost esitatakse läbi hingestatud liikumise. Seeläbi saab kogemuse erinevatest kultuuriepohhidest ja -stiilidest, erinevate heliloojate ja poeetide loomingust, selles peituvast hinge- ja vaimujõust.

7. Eurütmia on tänuväärne võimalus õpetajatele, koolitajatele, loomeinimestele leida ühisosi erinevate õppeainete, maailma nähtuste ja kunstielementide vahel. Eurütmia aitab seostada üksiknähtusi ja omadusi, aitab jõuda tervikuni.

8. Kõik, mis elab, on liikumises. Kõike, mida on võimalik kuulda, liigub. Eurütmia lähtub nendest objektiivselt toimuvatest liikumisprotsessidest maailmas ja inimeses. Liikumise alused ei ole meelevaldsed, neis sisaldub universaalsus.

Muusikaeurütmias lähtutakse sellest, mis on muusikapalas objektiivselt olemas ja kirjas heliteose partituuris. Kõneeurütmias lähtutakse sõnast, keelest ja grammatikast. Eurütmist liigub kõlava heli sees, mitte selle saatel. Nii on kogu inimene eurütmias seotud sõna ja muusikaga kõige otsesemas mõttes.

Seetõttu on eurütmial tervistav ja meelt ning mõtteid puhastav mõju. Rudolf Steiner on nimetanud eurütmiat "hinge hügieeniks" ja rõhutanud selle loomupärast teraapilist mõju.

9. Eurütmia teeb kuuldava nähtavaks. Eurütmiat nimetatakse nähtavaks kõneks ja nähtavaks muusikaks. Eurütmial on sünteesiv, uut kvaliteeti loov olemus. Kaasaja kultuur vajab inimvõimete ja kunstide edasiarendamiseks eelkõige sünteesiva iseloomuga uusi impulsse.

Kunstid baseeruvad kas plastilis-ruumilisel kvaliteedil (maalikunst, skulptuur jmt) või helilis-ajalisel kvaliteedil (muusika, draamakunst jmt). Eurütmia ühendab endas mõlemat kvaliteeti - vormivat-plastilist ja ajalis-helilist. Aja ja ruumi fenomeni süntees on uus kvaliteet ja inimese tulevikku suunatud võimetele baseeruv areng kunstis.

10. Tavapäraselt seostatakse kuuldav heli visuaalsega meelevaldselt või ka järjest teadlikumalt inimhinge teatud impulsse aktiveerival eesmärgil (muusikavideod, filmid, reklaamid jmt).

Eurütmia on kunst, mis seob kuuldava objektiivselt helis endas sisalduvaga, mille kaudu on võimalik vaatajal saada sisemiselt täiesti uut kvaliteeti kandev elamus, mis on sügavalt seotud inimese hingelises elus toimuvate liikumistega.

"Alles läbi eurütmia õpivad inimesed tõeliselt kuulama” (R. Steiner).

11. Eurütmia on tänuväärne võimalus inimese hingeliste protsesside tundmaõppimiseks, ta arendab tunnetuslikke võimeid - tunda iseennast. Emotsioon on värv ja liikumine. Mõttel on vorm. Hakates nende kvaliteetidega tegelema, on võimalik õppida neid hingeliikumisi paremini juhtima ja teadvustatumalt "liigutama."

12. Eurütmia arendab loovust. Eurütmiakoreograaf valib vabalt, millisele aspektile ta kunstiteoses (luuletuses, heliteoses) keskendub, mida rõhutab, kasutades nii apolliinilist kui dionüüsilist lähenemist materjalile.

"Kõik sisemine peab avalduma välises. Rangetest vormidest hoolivad vähe vaid need, kes ei tea, et sisemine peab avalduma välises. On õige, et oluline on vaim, mitte vorm. Ent nagu vorm on vaimuta tühi, nii oleks vaim tegevuseta, kui ta endale vormi ei looks." (Rudolf Steiner)